Menu

Personvernreglar, mediebank

Vestland fylkeskommune (heretter kalla “vi” eller “oss”) er ansvarleg for opplysningane dine i mediebanken og vi vil behandle dei i samsvar med gjeldande lover i Noreg og den europeiske personvernforordninga (The General Data Protection Regulation).

Vi erkjenner at registrering av personopplysingar føreset høg grad av tillit frå di side, vi tek denne tilliten på alvor og prioriterer høgt at personopplysingane du gir oss vert lagra og behandla sikkert og konfidensielt – og berre til føremålet som er gitt i denne erklæringa.

Screentek as er leverandøren og databehandlaren vår for utvikling og vedlikehald av mediebanken. Opplysingar som er samla inn i samband med drift av mediebanken vert lagra på eigne serverar som er drifta av leverandøren. Det er berre Vlfk og Screentek som har tilgang til opplysingane som vert samla inn. Ein eigen databehandlaravtale mellom Vlfk og Screentek regulerer kva informasjon leverandøren har tilgang til, og korleis informasjonen skal behandlast.

Kva opplysingar vi innhentar frå deg
I samband med tilgangen din til innhaldet i mediebanken, registrerer du namn, e-post og passord, i tillegg ev. namn på arbeidsgjevar eller oppdragsgjevar, og kva føremål du ønskjer å nytte bestilte filer til. Vi lagrar også opplysingar om tidspunkt og kva filer du bestiller frå mediebanken.

Korleis brukar vi opplysingane
Opplysingane blir nytta for å sende deg filene som du har bestilt, gi deg gjentatt tilgang til mediebanken vår, og for å kunne følge opp at filer vert nytta til føremåla som er avtalt med bidragsytarane våre, som til dømes fotografar som har levert bilete. Vi nyttar også aggregerte bestillingsdata til statistikk og rapportering, slik at vi kan utvikle mediebanken på best mogleg måte.

Vi kan kome til å sende deg informasjon om nyheiter i mediebanken eller undersøkingar om korleis du har opplevd å bruke han.

Om du ikkje vender tilbake til mediebanken vil opplysingane dine automatisk bli sletta etter at du har vore inaktiv i [24 månadar].

Kven deler vi opplysingane med
Opplysingane blir ikkje delte med andre tredjepartar enn databehandlaren vår.

Korleis kan du få tilgang til opplysingane dine
Du kan få tilgang til opplysingane dine ved å logge deg inn med brukarnamn og passord og gå til “Mi side” i mediebanken. Ved å sende ein e-post til adressa nedst i denne erklæringa kan du også be om å få opplysingar oppdaterte/korrigerte eller be om å bli sletta frå mediebanken.

Endring av retningslinjene for personvern
Retningslinjene våre for personvern kan bli endra. Dersom endringane er vesentlege for personopplysingane dine kontaktar vi deg for samtykke.

Slik kan du kontakte oss
Dersom du har spørsmål i samband med desse retningslinjene for personvern, ønskjer å få korrigert eller utlevert data, bli sletta frå registeret i mediebanken eller har andre spørsmål til oss når det gjeld persondata eller mediebanken elles, kan du kontakte oss på:

E-post: grafisk@vlfk.no
Eller på telefon: 05557


Desse retningslinjene blei oppdaterte 2022